Hjallerup Marked

Ordensreglement

R01 – ORDENSREGLEMENT – GENEREL DEL

Generel del

 1. Alle på Hjallerup Marked er underkastet anvisninger fra Markedsudvalger og personer udpeget af Markedsudvalget
 2. Ingen må udvise adfærd til gene for gæster, udstillere, markedets personale eller andre.
 3. Der gives ikke adgang for personer, der er efter påklædning og rygmærker er kendt som grupperinger, der kan virke forstyrrende for den offentlig ro og orden.
 4. Kun personer autoriseret af Hjallerup Marked, må samle pantflasker og pantdåser på Markedspladsen inkl. parkeringsarealer, campingplads m.v.
 5. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i Hjallerup Markeds telte og i Torvegrillens udearealer.
 6. Det er ikke tilladt at tage dyr med i Markedsteltet, Markedskroen og Stalden. Dette gælder ikke førerhunde eller servicehunde.
 7. Markedets gæster må ikke køre eller parkere på Markedspladsen. Der henvises til parkeringspladserne.
 8. Markedets gæster må ikke campere på Markedspladsen. Der henvises til campingpladsen.
 9. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting.
 10. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.
 11. Overtrædelse af dette ordensreglement eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Markedsudvalget kan medføre bortvisning – og i skønnede tilfælde med Politiets bestand.
 12. Hjallerup Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.

Dette reglement erstatter alle tidligere ordensreglementer for Hjallerup Marked.

Hjallerup Marked har følgende ordensreglementer:
R01 Ordensreglement – generel del
RO2 Ordensreglement for stadepladser
R03 Ordensreglement for Hestepladsen og Smådyrspladsen
R04 Ordensreglement for camping

Godkendt af Markedsudvalget den 28. februar 2022.
Markedsudvalget

R04 – ORDENSREGLEMENT FOR CAMPING

Generel del

 1. Ordensreglement for Hjallerup Marked – generel del – skal overholdes. Findes på https://hjallerup-marked.dk/
 2. Alle på campingpladsen skal til enhver tid følge anvisninger fra HIF Campings ledere og Markedsudvalget.
 3. Vi henstiller til god opførsel, og derfor bør ingen udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, præhospitaler, vagter og andre.

Specifik del for campingpladsen

 1. Campingpladsen er i markedsdagene åben i tidsrummet 8.00 – 22.00. Overnatning er kun tilladt natten mellem onsdag og torsdag, natten mellem torsdag og fredag, natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag.
 2. Der er adgang til opstilling på campingpladsen før markedet som følger:
  • Lørdag og søndag i weekenden før markedet: kl. 12.00 – 15.00.
  • Mandag, tirsdag og onsdag før markedet: kl. 18.00 – 20.00.
  • Man kan ikke få adgang til mark 1 og 2 inden torsdag, med mindre man har booket og betalt plads via hjemmesiden.
 3. Campingområdet er opdelt i 2 områder (et Familieområde og et Ungdomsområde):
  • I Familieområdet skal der tages hensyn til børn, hvorfor der skal være ro senest kl. 23:00.
  • I Ungdomsområdet kan der ikke forventes nattero.
 4. Såvel Familieområdet som Ungdomsområdet skal være opdelt i henholdsvis et teltområde og et caravanområde (campingvogne,, mobilhomes o. lign.)
  • Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m. Arealer med telte skal opdeles for hver 500 kvm. med mindst 5 m. brede friområder.
  • Arealer med caravans (campingvogne, autocampere o. lign.) skal opdeles i felter på maksimalt 500 kvm. Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.
  • På campingområdet forefindes brandslukningsmateriel.
  • Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes.
  • Friområderne holdes frie og ryddeligt i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
  • Containere og affaldsbeholdere på campingområdet tømmes mindst 1 gang dagligt.
  • Der kan indtil 1 uge før markedet ansøges om at måtte medbringe større telt o. lign.
  • Ansøgningen sendes til plads@hjallerup-marked.dk.
  • Tilladelsen meddeles skriftligt. Tilladelsen skal medbringes og skal kunne fremvises på forlangende.
  • Vilkår for tilladelsen skal til enhver tid overholdes.
  • Manglende overholdelse af vilkår vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse.
 5. For camping på Hjallerup Marked gælder reglerne i BR18, kap. 5 brand, Bilag 11 – Vejledning om udendørsarrangementer, sagsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner.
  • Anvisninger fra Markedsudvalget og af dem bemyndige personer (bl.a. vagtpersonalet) skal følges.
  • Markedsudvalget forbeholder sig ret til uden grund at afvise gæster.
  • Salg på campingpladsen er ikke tilladt.
  • Telte, campingvogne mv. må ikke spærre brandveje.
  • Telt, campingvogne mv. må kun opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser.
  • Telte o. lign. må maksimalt være 20 m².
  • Der må alene medbringes almindeligt campingsudstyr.
  • Møbler o. lign. brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenhedens faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatninger.
  • Der er ingen kogepladser på campingpladsen.
  • Affald må ikke henkastet i campingområder, men skal anbringes i containere, affaldsbeholdere m.v.
  • Der må kun medbringes drikke- og madvarer til eget brug.
  • Der må ikke medbringes fustageanlæg o. lign.
  • Parkering af biler og motordrevne køretøjer i Familieområdet er tilladt i umiddelbar tilknytning til campingenheden, men afstandskravet på 3 m til andre biler og campingvogne skal overholdes.
  • Kørsel i hele campingområdet er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22.00 – 8.00.
  • Færdselsloven er også gældende på campingområdet. Dette medfører bl.a. at spirituskørsel politianmeldes.
  • Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få adgang til campingpladsen.
  • Brug af åben ild er strengt forbudt (inkl. myggelys, stearinlys o. lign.). For grill se næste punkt.
  • Grill må kun ske i de særligt indrettede grillpladser.
   • Grillpladserne må alene anvendes i tidsrummet 12.00 – 22.00. Grill uden for dette tidsrum er ikke tilladt.
  • Fyrværkeri må ikke medbringes.
  • Campingpladsen skal efterlades i opryddet stand og skal forlades senest første dag efter markedet.
  • Dyr har ingen adgang til campingpladsen, undtager er hunde, katte o. lign. forudsat at de ikke er til gene for andre gæster.
  • Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.
  • Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting.
  • Hjallerup Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af fastsatte regler.
  • Manglende overholdes af regler for campingpladsen på Hjallerup Marked vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse.

Godkendt af Markedsudvalget den 28. februar 2022.
Markedudvalget

Scroll to Top